Reglement van de grote radio wedstrijd

WEDSTRIJDREGLEMENT VOEDINGSSALON

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS, organisator van Het Voedingssalon, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Atomiumsquare 1, 1020 Brussel. Hierna de "organisator" of "FISA".

Artikel 2
Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan iedereen. Personeelsleden of familieleden van FISA  kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 3
De wedstrijd loopt van vrijdag 08/03/2019 tot zondag 27/03/2019 om 18u, sluiting van het Voedingssalon. Bij deze wedstrijd zijn er verschillende prijzen te winnen. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.

Artikel 4
De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig).

Artikel 5
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 6
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 7
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

Artikel 8
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

Artikel 9
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt FISA de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat door FISA wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van de evenementen van FISA. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met FISA verbonden ondernemingen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heeft u, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten desaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande uw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 10
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht FISA. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Artikel 12
De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.